Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0035

จงเขียนฟังก์ชั่นที่จะหาว่าคนนี้สามารถดูหนัง 15+ ได้หรือไม่โดย รับค่า อายุ และ flag ที่บอกว่าพ่อแม่ดูอยู่ด้วยไหม ให้ส่งค่า true ออกมาหากอายุอย่างต่ำ 15 ปี และมีพ่อแม่ดูอยู่ด้วย นอกนั้นให้เป็น false

Examples
acceptIntoMovie(14, true) ➞ true

acceptIntoMovie(14, false) ➞ false

acceptIntoMovie(15, true) ➞ true

acceptIntoMovie(15, false) ➞ true

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply