Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0037

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าจำนวนเต็ม สองจำนวน แล้ว ให้ส่งค่า true ออกมาหาเข้าเงื่อนไขดังนี้

  • ทั้งสองจำนวน น้อยกว่า 0 หรือ
  • ทั้งสองจำนวน มากกว่า 0 หรือ
  • ทั้งสองจำนวน เท่ากับ 0

นอกเหนือจากนั้นให้ส่ง false ออกมา

Examples
both(6, 2) ➞ true

both(0, 0) ➞ true

both(-1, 2) ➞ false

both(0, 2) ➞ false

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply