Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0038

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวอักษรเข้ามาหนึ่งค่า จากนั้นให้ส่งค่า ASCII ฐานสิบของตัวอักษรนั้นออกมา

Examples
ctoa(‘A’) ➞ 65

ctoa(‘m’) ➞ 109

ctoa(‘[‘) ➞ 91

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply