Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0039

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า array ของจำนวนเต็ม แล้วส่งค่าสมาชิกตัวสุดท้ายใน array นั้นออกมา

Examples
getLastItem([1, 2, 3]) ➞ 3

getLastItem([0]) ➞ 0

getLastItem([-1, -3]) ➞ -3

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply