Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0040

กำหนดให้เมื่อคุณซื้อน้ำหกแก้ว คุณจะได้ฟรีอีก 1 แก้ว กลายเป็นได้ทั้งหมด 7 แก้ว จงเขียนฟังก์ชั่นเพื่อคำนวนหาผลรวมแก้วน้ำทั้งหมดที่คุณซื้อและได้ฟรี โดยรับค่าเข้าไปเป็นจำนวนแก้วที่คุณซื้อ

Examples
totalCups(6) ➞ 7

totalCups(12) ➞ 14

totalCups(213) ➞ 248

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply