Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0042

จงเขียนฟังก์ชันที่รับค่าเข้าไปสองตัวคือ ตัวอักษรหนึ่งตัว กับ ประโยคภาษาอังกฤษ จากนั้นให้นำตัวอักษรนั้นมาขั้นระหว่างคำในประโยคแล้ว ส่งค่าออกมา

Examples
add(“-“,”i love you”) ➞ “i-love-you”

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply