Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0044

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า ตัวอักษรหนึ่งตัว กับ array ของ string ให้ส่งค่า true ออกมาถ้า ตัวอักษรนั้นไม่อยู่ใน string ซักตัวใน array เลย นอกเหนือจากนั้นให้ส่ง false ออกมา

Examples
forbiddenLetter(“a”,[“need”,”more”,”power”]) ➞ true

forbiddenLetter(“r”,[“rock”,”paper”,”scissors”])➞ false

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply