Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0045

หอยทากตัวนึงต้องการขึ้นไปถึงยอดตึกโดยกระดึ๊บไปตามบันไดทีละขั้น คือ ไปตามความสูงของขั้น แล้วต่อด้วยความกว้างของขั้น นับเป็น หนึ่งขั้น โดยระยะทางต่อหนึ่งขั้นคือ ความสูง+ความกว้าง จงเขียนฟังก์ชั่นเพื่อคำนวนหาระยะทางที่หอกทากนี้ต้องเดินทางกว่าจะขึ้นไปถึงยอดตึก โดยรับค่า ความสูงเป็นเซนติเมตรต่อขั้น , ความกว้างเป็นเซ็นติเมตรต่อขั้น และ จำนวนขั้นทั้งหมด แล้วพอถึงชั้นบนสุดให้นับระยะทางที่หอยทากตัวนี้ต้องเดินตามความกว้างของขั้นด้วย

Examples
TotalDistance(0.2, 0.4, 100.0) ➞ 300.0

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply