Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0046

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวเลขเข้าไปสองค่าแล้ว ให้หาว่า รากที่สองของจำนวนแรกเท่ากับ รากที่สามของจำนวนที่สองหรือเปล่า ถ้าใช่ให้ส่งค่า true ออกมา ถ้าไม่ใช่ให้ส่งค่า false ออกมา

Examples
checkSquareAndCube([4, 8]) ➞ true

checkSquareAndCube([16, 48]) ➞ false

checkSquareAndCube([9, 27]) ➞ true

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply