Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0047

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวเลขบอกเข้าไปแล้ว ให้ส่งค่ารากที่สองของค่ายกกำลังสามของตัวเลขนั้นออกมา

Examples
cubeSquareRoot (81) ➞ 729

cubeSquareRoot (1646089) ➞ 2111932187

cubeSquareRoot (695556) ➞ 580093704

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply