Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0048

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับจำนวน สวิตซ์เปิดปิดหลอดไฟ เข้าไป แล้วส่งค่าจำนวนความเป็นไปได้ทั้งหมดของการกดเปิด-ปิด สวิตซ์หลอดไฟ ต่างๆ เหล่านั้น

Examples
posCom(1) ➞ 2

posCom(3) ➞ 8

posCom(10) ➞ 1024

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply