Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0050

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า array ของจำนวนเต็ม แล้วส่งค่าผลรวมของสมาชิกทั้งหมดออกมา

Examples
sum([2, 7, 4]) ➞ 13

sum([45, 3, 0]) ➞ 48

sum([-2, 84, 23]) ➞ 105

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply