Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0052

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าจำนวนเต็มตัวสุดท้ายของ รายการของเลขเต็มบวกที่ต่อกันและเริ่มจาก 1 จากนั้น ให้ส่งค่าที่เกิดจากผลรวมของเลขทุกตัวจนถึงเลขที่ป้อนเข้านั้นออกมา

Examples
addUpTo(3) ➞ 6

// 1+2+3 = 6

addUpTo(10) ➞ 55

// 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55

addUpTo(7) ➞ 28

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply