Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0053

จงเขียนฟังก์ช่นที่รับค่าตัวเลขจำนวนเต็มสองตัว และ ตัวดำเนินการ (+,-,*,/) ให้ส่งค่าผลลัพธ์การคำนวณโดยใช้เลขสองตัว และตัวเนินการนั้น ออกมา

Examples
calculate(4, 9, ” +”) ➞ 13

calculate(12,5,”-“) ➞ 7

calculate(6,3,”*”) ➞ 18

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply