Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0054

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าจำนวนเต็ม สองจำนวน คือ ค่าหลัก กับค่ายกกำลังเข้าไป แล้วส่งผมการคำนวณยกกำลังนั้นออกมา

Examples
calculateExponent(5, 5) ➞ 3125

calculateExponent(10, 10) ➞ 10000000000

calculateExponent(3, 3) ➞ 27

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply