Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0056

จงเขียนโปรแกรม เพื่อหาว่า ปีที่ส่งเข้าไปเป็น leap year หรือไม่ (ปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน)

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply