Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0059

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับ array ของจำนวนเต็มเข้าไป แล้วให้ส่งค่า true ออกมาหากสมาชิกแต่ละตัวมีค่าไม่ซ้ำกันเลย ถ้าไม่ใช่ให้ส่ง false ออกมา

Examples
check([1, 2, 3, 4, 5], 3) ➞ true

check([1, 1, 2, 1, 1], 3) ➞ false

check([5, 5, 5, 6], 5) ➞ true

check([], 5) ➞ false

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply