Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0062

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า array ของจำนวนเต็มเข้าไป กับ เลขจำนวนเต็มอีกตัว ให้ส่งค่า index ของตัวเลขจำนวนเต็มที่สอง จาก array ออกมา หากไม่เจอให้ส่ง -1 ออกมา

Examples
search([1, 2, 3, 4], 3) ➞ 2

search([2, 4, 6, 8, 10], 8) ➞ 3

search([1, 3, 5, 7, 9], 11) ➞ -1

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply