Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0063

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม (1-60) แล้วส่ง string ที่มีตัวอักษร “-” ออกมาตามจำนวนที่ป้อนเข้า

Examples
go(1) ➞ “-”

go(5) ➞ “—–”

go(3) ➞ “—“

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply