Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0065

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวเลขจำนวนจริงเข้าไป แล้วให้ส่งค่าจำนวนหลักของตัวเลขนั้นออกมา

Examples
findDigitAmount(123) ➞ 3

findDigitAmount(56) ➞ 2

findDigitAmount(7154) ➞ 4

findDigitAmount(61217311514) ➞ 11

findDigitAmount(0) ➞ 1

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply