Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0068

จงเขียนฟังก์ชั่นที่ ส่งค่า factorial ของเลขจำนวนเต็มบวกที่ป้อนเข้าไป ออกมา

Examples
factorial(3) ➞ 6

factorial(5) ➞ 120

factorial(13) ➞ 6227020800

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply