Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0072

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าเป็น array ของ integer แล้ว ส่งค่า array ของ integer ออกมา โดยสมาชิกแต่ละตัว เกิดจากการนำสมาชิกแต่ละตัวของ array ที่ส่งเข้าคูณกับจำนวนของสมาชิก

Examples
MultiplyByLength([2, 3, 1, 0]) ➞ [8, 12, 4, 0]

MultiplyByLength([4, 1, 1]) ➞ ([12, 3, 3])

MultiplyByLength([1, 0, 3, 3, 7, 2, 1]) ➞ [7, 0, 21, 21, 49, 14, 7]

MultiplyByLength([0]) ➞ ([0])

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply