Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0074

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า array ของ integer เข้าไปแล้ว ส่งค่า array ใหม่ออกมา โดยให้สมาชิกที่มีค่าเป็นเลขคี่ให้บวก 1 ถ้าสมาชิกมีค่าเป็นเลขคู่ให้ลบ 1 จาก array ที่ส่งเข้ามา

Examples
transform([1, 2, 3, 4, 5]) ➞ [2, 1, 4, 3, 6]

transform([3, 3, 4, 3]) ➞ [4, 4, 3, 4]

transform([2, 2, 0, 8, 10]) ➞ [1, 1, -1, 7, 9]

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply