Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0077

จงเขียนฟังก์ชั่นที่คำนวน factorial แบบ recursive จากจำนวนเต็มที่ป้อนเข้ามา

Examples
factorial(5) ➞ 120

factorial(3) ➞ 6

factorial(1) ➞ 1

factorial(0) ➞ 1

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply