Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0080

จงเขียนฟังก์ชั่นที่ส่งค่าตัวเลขที่น้อยที่สุด จากตัวเลขจำนวนเต็มสองตัวที่ส่งเข้าไป

Examples
smallerNum(21,44) ➞ 21

smallerNum (1500,1)➞ 1

smallerNum (5,5) ➞ 5

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply