Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0082

จงเขียนฟังก์ชั่นเพื่อนับจำนวนของพยางค์จากคำที่ส่งเข้าไปโดยจะแยกแต่ละพยางค์ด้วย “-“

Examples
numberSyllables(“buf-fet”) ➞ 2

numberSyllables(“beau-ti-ful”) ➞ 3

numberSyllables(“mon-u-men-tal”) ➞ 4

numberSyllables(“on-o-mat-o-poe-ia”) ➞ 6

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply