Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0083

จงเขียนฟังก์ชั่นเพื่อหาค่าตัวเลขจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่เมื่อนำมาลบออกจากผลรวมทั้งหมดของสมาชิกของ array ของจำนวนเต็มที่ส่งเข้ามา แล้วได้ค่าเป็นเลขคู่

Examples
minimumRemovals([1, 2, 3, 4, 5]) ➞ 1

minimumRemovals([5, 7, 9, 11]) ➞ 0

minimumRemovals([5, 7, 9, 12]) ➞ 1

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply