Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0085

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวเลขจำนวนเต็มเข้าไปสองค่าคือ เริ่มต้น และสิ้นสุด จากนั้นให้คำนวณหาผลรวมของค่าที่อยู่ระหว่าง เริ่มต้น และที่สุด ที่เป็นเลขคู่ โดยนำค่าเริ่มต้นและสิ้นสุด มาคิดด้วย

Examples
sumEvenNumsInRange(10, 20) ➞ 90

sumEvenNumsInRange(51, 150) ➞ 5050

sumEvenNumsInRange(63, 97) ➞ 1360

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply