Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0086

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า array ของ string เข้าไป แล้วให้นับจำนวนตัวอักษร ‘#’ ที่มีทั้งหมดออกมา

Examples
countCharacters([” ###”,”###”,”###”]) ➞ 9

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply