Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0089

จงเขียนฟังก์ชั่นที่ส่งค่า string ผลลัพธ์ จากการทำ bit operation : AND, OR, XOR ออกมา โดยการรับค่า ตัวเลขจำนวนเต็มเข้าไปสองตัว แล้วแปลงเป็นรูปแบบ 16 bits จากนั้นให้ทำ bit operation : AND, OR และ XOR จากเลขสองตัวนี้

bitwise(6, 23) ➞ “00000110 00010111 00010001”

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply