Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0091

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับที่ค่า a,b,c เข้าไป แล้วให้ทำการคำนวณ โดย นำค่า a ไปบวกตัวเองแล้วทบไปเรื่อยๆ ตามจำนวน b แล้ว หากผลลัพธ์หารด้วย c ลงตัว ให้ส่งค่า true ออกมา นอกเหนือจากนั้น ให้ส่ง false ออกมา

Examples
abcmath(42, 5, 10) ➞ false

abcmath(5, 2, 1) ➞ true

abcmath(1, 2, 3) ➞ false

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply