Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0092

จงเขียนฟังก์ชั่นที่ รับค่า string เข้าไป แล้วให้หาว่าถ้าตัวอักษรทุกตัวเป็นตัวพิมพ์เล็ก หรือทุกตัวเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ให้ส่ง true ออกมา นอกเหนือจากนั้นให้ส่งเป็นค่า false

Examples
sameCase(“hello”) ➞ true

sameCase(“Hello”) ➞ false

sameCase(“HELLO”) ➞ true

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply