Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0097

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า string ที่ประกอบไปด้วยตัวอักษร 1 หรือ 0 แล้วให้ส่ง array ของ string ที่ค่า true สำหรับ 1 และ false สำหรับ 0 ออกมา

Examples
integerBoolean(” 0110″) ➞ [false,true,true,false]

integerBoolean (“100101”) ➞ [true, false, false, true, false, true]

integerBoolean (“10”) ➞ [true, false]

integerBoolean (“001”) ➞ [false, false, true]

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply