Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0098

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า string เข้าไป แล้วให้ส่งค่า true ออกมาหาก string นั้นเป็นตัวอักษรตัวเดียวกันทั้งหมด นอกเหนือจากนั้น ให้ส่ง false ออกมา

Examples
isIdentical(“aaaaaa”) ➞ true

isIdentical (“aabaaa”) ➞ false

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply