Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0099

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า string เข้าไป แล้วให้ส่ง string ที่กลับคำของ string ที่ส่งเข้าไป พร้อมทั้งทำตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หากตอนเข้ามาเป็นตัวพิมพ์เล็ก

Examples
reverseCapitalize(“abc”) ➞ “CBA”

reverseCapitalize(“hellothere”) ➞ “EREHTOLLEH”

reverseCapitalize(“input”) ➞ “TUPNI”

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply