Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0101

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าจำนวนเต็มบวกเข้าไป แล้วส่งค่า array ของจำนวนเต็ม ที่เป็นการนับถอยหลังจากตัวเลขที่ส่งเข้ามา เข้าสู่ 0 ออกมา

Examples
countdown(5) ➞ [5, 4, 3, 2, 1, 0]

countdown(1) ➞ [1, 0]

countdown(0) ➞ [0]

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply