Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0014

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า array ของจำนวนเต็ม 10 ตัวเข้าไป แล้วส่งค่าผลรวมที่มากที่สุด ที่เกิดจากการนำจำนวนเต็ม 5 ตัวมาบวกเข้าด้วยกัน ออกมา

Examples

maxTotal([1, 1, 0, 1, 3, 10, 10, 10, 10, 1]) ➞ 43

maxTotal([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100]) ➞ 100

maxTotal([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]) ➞ 40

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0013

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า string เข้าไปสองตัว ซึ่งเป็นคำที่แยกกัน จากนั้นให้ส่ง string ที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้วออกมา พร้อมทั้งทำอักษรตัวแรกให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย

Examples

getWord(” seas”,”onal”) ➞ “seasonal”

getWord (“comp”,”lete”) ➞ “complete”

getWord (“lang”,”uage”) ➞ “language”

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0012

จงสร้างฟังก์ชั่นที่ รับค่า string เข้ามาแล้ว ส่งค่า string ที่กลับลำดับตัวอักษรออกมา

Examples

reverse(” hello world”) ➞ “dlrow olleh”

reverse(“the quick brown fox.”) ➞ “.xof nworb kciuq eht”

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0011

จงสร้างฟังก์ชั่นที่รับค่าเลขจำนวนเต็มเข้าไป 3 จำนวน แล้วส่งค่าจำนวนตัวเลขที่เท่ากันออกมา

Examples

equal(3, 4, 3) ➞ 2

equal(1, 1, 1) ➞ 3

equal(3, 4, 1) ➞ 0

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0010

จงเขียนฟังก์ชั่น ที่รับค่า array ของจำนวนเต็ม แล้วส่งค่าที่แตกต่างระหว่างค่าที่มากที่สุดกับค่าที่น้อยที่สุดใน array นั้นออกมา

Examples

differenceMaxMin([10, 4, 1, 4, -10, -50, 32, 21]) ➞ 82

differenceMaxMin([44, 32, 86, 19]) ➞ 67