Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0041

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวเลขจำนวนเต็มเข้าไปแล้ว ส่งค่าจำนวนของเลข 1 ที่เกิดจากการแปลงเลขนั้นเป็น binary

Examples

countOnes(0) ➞ 0

countOnes(100) ➞ 3

countOnes(999) ➞ 8

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0040

จงเขียนฟังก์ชั่นที่ รับค่า array ของจำนวนเต็มเข้าไป แล้ว ส่งค่า true ออกมา หากสมาชิกในตำแหน่งเลขคู่มีค่าเป็นเลขคู่ และตำแหน่งเลขคี่มีค่าเป็นเลขคี่ (ตำแหน่งเริ่มที่ 0)

Examples

isSpecialArray([2, 7, 4, 9, 6, 1, 6, 3]) ➞ true // Even indices: [2, 4, 6, 6]; Odd indices: [7, 9, 1, 3]

isSpecialArray([2, 7, 9, 1, 6, 1, 6, 3]) ➞ false

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0039

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับ string เข้าไปแล้ว ให้ส่ง array ที่แสดงจำนวนของ “#” และ “+” ใน string ในออกมา

Examples

hashPlusCount(“###+”) ➞ [3,1]

hashPlusCount (“#+++#+#++#”) ➞ [4,6]

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0038

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า string และตัวเลข (1 หรือ 0) แล้วส่ง “hello “+string ออกมาหากตัวเลขเป็น 1 นอกเหนือจากนั้นให้ส่ง “bye “+string

Examples

sayhellobye(“jack”,1) ➞ “hello jack”

sayhellobye(“rose”,0) ➞ “bye rose”

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0037

จงเขียนฟังก์ชั่นเพื่อตรวจสอบว่า จากค่าจำนวนเต็ม 2 หลักที่ใส่เข้าไป หากทำการสลับตำแหน่งตัวเลขแล้ว ให้ค่าน้อยกว่าเดิมให้ส่งค่า true ออกมา นอกจากนั้นให้ส่ง false ออกมา

Examples

largestSwap(14) ➞ false

largestSwap(27) ➞ false

largestSwap(43) ➞ true