Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0019

จาก array 10×10 ที่ประกอบด้วยตัวเลขตั้งแต่ 1-100 ให้เขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวเลขที่อยู่ตรงกลางเข้าไป แล้วส่งค่าผลรวมตัวเลขแบบ spotlight sum ออกมา (คือผลรวมตัวเลข 8 ตัวที่อยู่รอบตัวเลขนั้น รวมตัวเลขนั้น) ถ้าตัวเลขนั้นมีตัวเลขรอบไม่ครบ 8 ก็ให้ส่งแค่ค่าตัวเลขนั้นออกมา

[
  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
  [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20],
  [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30],
  [31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40],
  [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50],
  [51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60],
  [61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70],
  [71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80],
  [81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90],
  [91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100]
]

spotlightSum(45) ➞ 405

// ตัวเลข 8 ตัวที่อยู่รอบ 45 คือ:
// [34, 35, 36, 44, 46, 54, 55, 56]
// รวมทั้งหมดเป็น 360.
// ถ้ารวม 45 จะได้ (360 + 45 = 405)

Examples

spotlightSum(19) ➞ 171

spotlightSum(48) ➞ 432

spotlightSum(88) ➞ 792
Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0018

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า string เข้าไป แล้วส่งค่าจำนวนของสระออกมา (a,e,i,o,u) นับรวมตัวซ้ำด้วย

Examples

countVowels(” celebration”) ➞ 5

countVowels (“palm”) ➞ 1

countVowels (“prediction”) ➞ 4

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0017

จงเขียนฟังก์ชั่น ที่รับค่า string ที่เป็นคำยาวเข้าไปแล้ว ส่ง string ออกมาโดยให้สองตัวแรกตาม … แล้วตามด้วยทั้งคำปิดท้ายด้วย ? เพื่อช่วยสำหรับคนที่มีปัญหาในการอ่านคำยาวๆ

Examples

stutter(“incredible”) ➞ “in…incredible?”

stutter(“enthusiastic”) ➞ “en…enthusiastic?”Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0016

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า array ของจำนวนเต็ม 10 จำนวน (ค่า 0-9) เข้าไป แล้วให้ส่ง ค่า strinng ที่เป็นรูปแบบเบอร์โทรออกมา : (555) 555-5555

Examples

formatPhoneNumber([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0]) ➞ “(123) 456-7890”

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0015

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวเลขจำนวนเต็มเข้าไป 3 ตัว คือ ค่าจ้างรายชั่วโมง ของโปรแกรมเมอร์ 3 คน แล้วให้ส่งค่าความแตกต่างของค่าจ้างมากที่สุดและน้อยที่สุดออกมา

Examples

programmers(147, 33, 526) ➞ 493

programmers(33, 72, 74) ➞ 41

programmers(1, 5, 9) ➞ 8