Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0076

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับ array ของจำนวนเต็มและลำดับสมาชิกที่ต้องการ โดยให้ส่งค่าสมาชิกที่น้อยที่สุดตามลำดับที่ส่งเข้าไปออกมา หากไม่มีให้ส่ง -1 ออกมา

Examples

nthSmallest([1, 3, 5, 7], 1) ➞ 1 // [1,3,5,7] 1st smallest is 1

nthSmallest([1, 3, 5, 7], 3) ➞ 5 // [1,3,5,7] 3rd smallest is 5

nthSmallest([1, 3, 5, 7], 5) ➞ -1

nthSmallest([7, 3, 5, 1], 2) ➞ 3 // [1,3,5,7] 2nd smallest is 3

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0074

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับ array ของจำนวนเต็มเข้าไปสองตัว แล้วส่ง array ที่เกิดจากการนำ array นั้นมาต่อกันออกมา

Examples

concat([1, 3, 5], [2, 6, 8]) ➞ [1, 3, 5, 2, 6, 8]

concat([7, 8], [10, 9, 1, 1, 2]) ➞ [7, 8, 10, 9, 1, 1, 2]

concat([4, 5, 1], [3, 3, 3, 3, 3]) ➞ [4, 5, 1, 3, 3, 3, 3, 3]

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0073

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับ array ของชื่อไฟล์เข้าไป แล้ว ส่ง array ของนามสกุลไฟล์นั้นออกมา

Examples

getExtension([” code.html”,”code.css”]) ➞ [“html”,”css”]

getExtension ([“project1.jpg”,”project1.pdf”,”project1.mp3″]) ➞ [“jpg”,”pdf”,”mp3″]

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0072

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า array ของ string เข้าไปแล้วส่งค่า true ออกมาหาก string ตัวสุดท้าย เท่ากับการนำ string ตัวที่เหลือมาเชื่อมต่อกัน นอกนั้นเป็น false

Examples

matchLastItem([“pig”,”ka”,”boo”,”pickaboo”]) ➞ true

matchlastitem([“work”,”from”,”home”,”workformhome”]) ➞ false

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0071

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าจำนวนเต็มบวกเข้าไป แล้วส่ง string ที่เกิดจากการแปลงตัวเลขนั้นเป็น 8-bits binary ออกมา