Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0083

จงเขียนเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวเลข เศษ , ส่วน เข้าไปแล้วให้ส่ง true ออกมาหากเศษส่วนนั้น มากกว่า 1 ถ้าไม่ให้ส่ง false ออกมา

Examples

greaterThanOne(1, 2) ➞ false

greaterThanOne (7,4) ➞ true

greaterThanOne (10,10) ➞ false

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0082

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า array ของจำนวนเต็มเข้าไป แล้วให้ส่งค่า index ของค่า NaN ออกมาหากไม่พบให้ส่วน -1 ออกมา

Examples

findNaN([1, 2, NaN]) ➞ 2

findNaN([NaN, 1, 2, 3, 4]) ➞ 0

findNaN([0, 1, 2, 3, 4]) ➞ -1

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0081

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวเลขเข้าไปแล้ว ส่งค่า mean ของ digits ทั้งหมดของตัวเลขนั้นออกมา

Examples

mean(42) ➞ 3

mean(12345) ➞ 3

mean(666) ➞ 6

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0080

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวเลขจำนวนเต็มเข้าไป แล้วส่งค่า true ออกมาหากตัวเลขนั้นเป็น prime ถ้าไม่ใช่ให้ส่ง false ออกมา

Examples

isPrime(31) ➞ true

isPrime(18) ➞ false

isPrime(11) ➞ true

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0079

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับ string ของ หมายเลขบัตรเครดิตเข้าไป (ตัวเลขต่อกัน 16 ตัว) แล้วให้ส่ง string ตัวใหม่ออกมาที่ประกอบไปด้วยเลข 4 ตัวสุดท้าย ส่วนที่เหลือให้แทนด้วย . ถ้า string ที่ส่งเข้ามาไม่อยู่ในรูปแบบบัตรเครดิตให้ส่ง empty string ออกมา

Examples

cardHide(“1234123456785678”) ➞ “…………5678”

cardHide (“8754456321113213”) ➞ “…………3213”

cardHide (“35123413355523”) ➞ “”