Categories
มี Array มี If...else มี Loop

โจทย์ข้อที่ 81

ฝึกเขียนโปรแกรมในเรื่องเกี่ยวกับ =>

บวก,ลบ,คูณ,หาร : มีการคูณแบบหลายครั้ง

การแสดงผล : print หลายครั้ง

การใช้ if, if…else, if…else if…else : มี if ใน while loop

การใช้ loop : มี while loop ซ้อน while loop

การใช้ array, linklist : มี 2 array

การใช้ hash,set : ไม่มี

ต้องการตัวอย่าง coding อีกกว่า 100 ข้อ กด link นี้เลย
Categories
มี Array มี If...else มี Loop

โจทย์ข้อที่ 78

ฝึกเขียนโปรแกรมในเรื่องเกี่ยวกับ =>

บวก,ลบ,คูณ,หาร : ไม่มี

การแสดงผล : print แบบหลายครั้ง

การใช้ if, if…else, if…else if…else : มี if ใน for loop

การใช้ loop : มี for loop

การใช้ array, linklist : มี 2 array

การใช้ hash,set : ไม่มี

ต้องการตัวอย่าง coding อีกกว่า 100 ข้อ กด link นี้เลย
Categories
มี If...else มี Linklist มี Loop

โจทย์ข้อที่ 75

ฝึกเขียนโปรแกรมในเรื่องเกี่ยวกับ =>

บวก,ลบ,คูณ,หาร : ไม่มี

การแสดงผล : print 1 ครั้ง

การใช้ if, if…else, if…else if…else : มี if ใน while loop

การใช้ loop : มี while loop

การใช้ array, linklist : มี array list

การใช้ hash,set : ไม่มี

ต้องการตัวอย่าง coding อีกกว่า 100 ข้อ กด link นี้เลย
Categories
มี If...else มี Linklist มี Loop

โจทย์ข้อที่ 72

ฝึกเขียนโปรแกรมในเรื่องเกี่ยวกับ =>

บวก,ลบ,คูณ,หาร : ไม่มี

การแสดงผล : print 1 ครั้ง

การใช้ if, if…else, if…else if…else : มี if ใน for loop

การใช้ loop : มี for loop

การใช้ array, linklist : มี array list

การใช้ hash,set : ไม่มี

ต้องการตัวอย่าง coding อีกกว่า 100 ข้อ กด link นี้เลย
Categories
มี Array มี If...else มี Loop

โจทย์ข้อที่ 69

ฝึกเขียนโปรแกรมในเรื่องเกี่ยวกับ =>

บวก,ลบ,คูณ,หาร : มีบวกแบบหลายครั้ง

การแสดงผล : print 1 ครั้ง

การใช้ if, if…else, if…else if…else : มี if

การใช้ loop : มี while loop

การใช้ array, linklist : มี array

การใช้ hash,set : ไม่มี

ต้องการตัวอย่าง coding อีกกว่า 100 ข้อ กด link นี้เลย