Categories
มี Array มี If...else มี Loop

โจทย์ข้อที่ 66

ฝึกเขียนโปรแกรมในเรื่องเกี่ยวกับ =>

บวก,ลบ,คูณ,หาร : มีบวกแบบหลายครั้ง

การแสดงผล : print 1 ครั้ง

การใช้ if, if…else, if…else if…else : มี if ใน for loop

การใช้ loop : มี for loop

การใช้ array, linklist : มี array

การใช้ hash,set : ไม่มี

ต้องการตัวอย่าง coding อีกกว่า 100 ข้อ กด link นี้เลย
Categories
มี Linklist มี Loop

โจทย์ข้อที่ 44

ฝึกเขียนโปรแกรมในเรื่องเกี่ยวกับ =>

บวก,ลบ,คูณ,หาร : ไม่มี

การแสดงผล : print 1 ครั้ง

การใช้ if, if…else, if…else if…else : ไม่มี

การใช้ loop : มี while loop

การใช้ array, linklist : มี array list

การใช้ hash,set : ไม่มี

ต้องการตัวอย่าง coding อีกกว่า 100 ข้อ กด link นี้เลย
Categories
มี Linklist มี Loop

โจทย์ข้อที่ 41

ฝึกเขียนโปรแกรมในเรื่องเกี่ยวกับ =>

บวก,ลบ,คูณ,หาร : ไม่มี

การแสดงผล : ไม่มี

การใช้ if, if…else, if…else if…else : ไม่มี

การใช้ loop : มี for loop

การใช้ array, linklist : มี array

การใช้ hash,set : ไม่มี

ต้องการตัวอย่าง coding อีกกว่า 100 ข้อ กด link นี้เลย
Categories
มี Array มี Loop

โจทย์ข้อที่ 37

ฝึกเขียนโปรแกรมในเรื่องเกี่ยวกับ =>

บวก,ลบ,คูณ,หาร : มีบวกแบบหลายครั้ง

การแสดงผล : print 1 ครั้ง

การใช้ if, if…else, if…else if…else : ไม่มี

การใช้ loop : มี while loop แบบ 2 เงื่อนไข

การใช้ array, linklist : มี array

การใช้ hash,set : ไม่มี

ต้องการตัวอย่าง coding อีกกว่า 100 ข้อ กด link นี้เลย
Categories
มี Array มี Loop

โจทย์ข้อที่ 34

ฝึกเขียนโปรแกรมในเรื่องเกี่ยวกับ =>

บวก,ลบ,คูณ,หาร : มีบวกแบบหลายครั้ง

การแสดงผล : print 1 ครั้ง

การใช้ if, if…else, if…else if…else : ไม่มี

การใช้ loop : มี for loop

การใช้ array, linklist : มี array การใช้ hash,set : ไม่มี

ต้องการตัวอย่าง coding อีกกว่า 100 ข้อ กด link นี้เลย