Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0003

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับเลขจำนวนเต็มเข้าไป แล้วแสดงผลลัพธ์จากการนำ 1 บวกเข้ากับเลขนั้นออกมา

Examples
addition(0) ➞ 1

addition(9) ➞ 10

addition(-3) ➞ -2

เฉลย ด้วยภาษา Python

Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0002

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับตัวเลขจำนวนเต็มของนาที แล้วแสดงผลลัพธ์ของนาทีที่แปลงเป็นวินาทีออกมา

Examples
convert(5) ➞ 300

convert(3) ➞ 180

convert(2) ➞ 120

เฉลย ด้วยภาษา Python

Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0001

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับเลขจำนวนเต็ม 2 ตัว แล้ว แสดงค่าผลรวมออกมา

Examples
SumOfTwoNumbers(3, 2) ➞ 5

SumOfTwoNumbers(-3, -6) ➞ -9

SumOfTwoNumbers(7, 3) ➞ 10

เฉลย ด้วยภาษา Python

Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0100

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า string เข้ามา แล้วให้ส่งตัวเลขใหม่ที่นำแต่ละหลักมาจัดเรียงใหม่ให้ค่ามากที่สุด

Examples
rotateMaxNumber(“1213”) ➞ 3211

rotateMaxNumber(“1217”) ➞ 7211

rotateMaxNumber(“123”) ➞ 321

rotateMaxNumber(“001”) ➞ 100

rotateMaxNumber(“999”) ➞ 999

เฉลย ด้วยภาษา Python

Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0099

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า string เข้าไป แล้วให้ส่ง string ที่กลับคำของ string ที่ส่งเข้าไป พร้อมทั้งทำตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หากตอนเข้ามาเป็นตัวพิมพ์เล็ก

Examples
reverseCapitalize(“abc”) ➞ “CBA”

reverseCapitalize(“hellothere”) ➞ “EREHTOLLEH”

reverseCapitalize(“input”) ➞ “TUPNI”

เฉลย ด้วยภาษา Python