Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0095

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวเลขจำนวนเต็มเข้าไป แล้วให้ส่งค่า true ออกมาหากตัวเลขที่ป้อนเข้าเกิดจาก 2 ยกกำลัง นอกเหนือจากนั้นให้ส่ง false ออกมา

Examples

powerOfTwo(32) ➞ true

powerOfTwo(1) ➞ true

powerOfTwo(-7) ➞ false

powerOfTwo(18) ➞ false

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0092

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับตัวเลขจำนวนเต็มสองค่า แล้วให้หาว่าหากระหว่างสองค่านี้ รวมตัวมันเองด้วย มีเลข prime อย่างน้อย 1 ตัวให้ส่งค่า true ออกมา นอกเหนือจากนั้นให้ส่ง false ออกมา

Examples

PrimeNumberInRange(10, 15) ➞ true // Prime numbers in range: 11, 13

PrimeNumberInRange(62, 66) ➞ false // No prime numbers in range.

PrimeNumberInRange(3, 5) ➞ true

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0091

จากสูตร Fibonacci ตามนี้ F(0) = 0 F(1) = 1 … F(n) = F(n-2) + F(n-1) จงเขียนฟังก์ชั่นที่คำนวณค่า Fibonacci ตาม n ที่ป้อนเข้าไป

Examples

fib(0) ➞ 0

fib(1) ➞ 1

fib(2) ➞ 1

fib(8) ➞ 21

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0090

สมมุติว่าเรากำลังทำแชทแอพแบบพิเศษ โดยเครื่องนี้มีปุ่มเดียว กดข้อความโดย a กด 1 ครั้ง , b กด 2 ครั้ง หรือ e กด 5 ครั้ง จงสร้างฟังก์ชั่นสำหรับแอพนี้โดยรับข้อความเข้าไปแล้วส่งค่าจำนวนครั้งที่กดทั้งหมดออกมา (รับเฉพาะ a-z)

Examples

howManyTimes(“abde”) ➞ 12

howManyTimes (“azy”) ➞ 52

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0089

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า sorted array ของจำนวนเต็มเข้าไป แล้วให้ส่งค่า true ออกมาหาก array นี้เป็น factor chain (สมาชิกตัวก่อนหน้าเป็นตัวประกอบของสมาชิกตัวถัดไป) ทั้ง array นอกนั้นเป็น false

Examples

factorChain([1, 2, 4, 8, 16, 32]) ➞ true