Categories
มี บวก ลบ คูณ หาร

โจทย์ข้อที่ 13

ฝึกเขียนโปรแกรมในเรื่องเกี่ยวกับ =>

บวก,ลบ,คูณ,หาร : บวก และ ลบ

การแสดงผล : print 1 ครั้ง

การใช้ if, if…else, if…else if…else : ไม่มี

การใช้ loop : ไม่มี

การใช้ array, linklist : ไม่มี การใช้ hash,set : ไม่มี

ต้องการตัวอย่าง coding อีกกว่า 100 ข้อ กด link นี้เลย
Categories
มี บวก ลบ คูณ หาร

โจทย์ข้อที่ 10

ฝึกเขียนโปรแกรมในเรื่องเกี่ยวกับ =>

บวก,ลบ,คูณ,หาร : หาร 1 ครั้ง

การแสดงผล : print 1 ครั้ง

การใช้ if, if…else, if…else if…else : ไม่มี

การใช้ loop : ไม่มี

การใช้ array, linklist : ไม่มี การใช้ hash,set : ไม่มี

ต้องการตัวอย่าง coding อีกกว่า 100 ข้อ กด link นี้เลย
Categories
มี บวก ลบ คูณ หาร

โจทย์ข้อที่ 7

ฝึกเขียนโปรแกรมในเรื่องเกี่ยวกับ =>

บวก,ลบ,คูณ,หาร : คูณ 1 ครั้ง

การแสดงผล : print 1 ครั้ง

การใช้ if, if…else, if…else if…else : ไม่มี

การใช้ loop : ไม่มี

การใช้ array, linklist : ไม่มี การใช้ hash,set : ไม่มี

ต้องการตัวอย่าง coding อีกกว่า 100 ข้อ กด link นี้เลย
Categories
มี บวก ลบ คูณ หาร

โจทย์ข้อที่ 4

ฝึกเขียนโปรแกรมในเรื่องเกี่ยวกับ =>

บวก,ลบ,คูณ,หาร : ลบ 1 ครั้ง

การแสดงผล : print 1 ครั้ง

การใช้ if, if…else, if…else if…else : ไม่มี

การใช้ loop : ไม่มี

การใช้ array, linklist : ไม่มี การใช้ hash,set : ไม่มี

ต้องการตัวอย่าง coding อีกกว่า 100 ข้อ กด link นี้เลย
Categories
มี บวก ลบ คูณ หาร

โจทย์ข้อที่ 1

ฝึกเขียนโปรแกรมในเรื่องเกี่ยวกับ =>

บวก,ลบ,คูณ,หาร : บวก 1 ครั้ง

การแสดงผล : print 1 ครั้ง

การใช้ if, if…else, if…else if…else : ไม่มี

การใช้ loop : ไม่มี

การใช้ array, linklist : ไม่มี

การใช้ hash,set : ไม่มี

ต้องการตัวอย่าง coding อีกกว่า 100 ข้อ กด link นี้เลย