Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0100

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า array ของ stirng 2 ตัวเข้าไป แล้วให้เช็คว่า อักษรแต่ละตัวใน string ตัวที่สองมีอยู่ใน string ตัวแรกหรือไม่ ถ้าใช่ให้ส่งค่า true ออกมา ถ้าไม่ให้ส่ง false ออกมา

Examples

letterCheck([“trances”,”nectar”]) ➞ true

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0099

จงเขียนฟังก์ชั่นรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มบวกเข้าไปสองตัว a,b โดยให้ แบ่งครึ่ง a ไปเรื่อยๆ ถ้าผลลัพธ์นั้นยังมากกว่า b อยู่ ให้ส่งค่าจำนวนครั้งที่เกิดการแบ่งครึ่งนั้นออกมา

Examples

halveCount(1324, 98) ➞ 3 // (1324 -> 662 -> 331 -> 165.5)

halveCount(624, 8) ➞ 6 // (624 -> 312 -> 156 -> 78 -> 39 -> 19.5 -> 9.75)

halveCount(1000, 3) ➞ 8 // (1000 -> 500 -> 250 -> 125 -> 62.5 -> 31.25 -> 15.625 -> 7.8125 -> 3.90625)

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0098

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวเลขจำนวนเต็มบวกเข้าไปแล้ว คำนวณตามนี้ ถ้า n เป็นเลขคู่ให้ ทำ n = n/2 ถ้า n เป็นเลขคี่ให้ทำ n = n * 3 + 1 ทำไปเรื่อย ๆ จนได้ n = 1 ทุกครั้งที่ทำการคำนวณให้นับ 1 step ให้ฟังก์ชั่นนี้ส่งจำนวน step ทั้งหมดที่เกิดการคำนวณออกมา

Example:

n = 10

step 1 : 5 = 10/2

step 2 : 16 = 5*3+1

step 3 : 8 = 16/2

step 4 : 4 = 8/2

step 5 : 2 = 4 / 2

step 6 : 1 = 2 / 2

ได้ทั้งหมด 6 step

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0097

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า array ของเลขจำนวนเต็มเข้าไป แล้วส่งค่าตัวเลขคู่ที่มีค่ามากที่สุดใน array นั้นออกมา ถ้าไม่มีเลยให้ส่ง -1 ออกมา

Examples

probe([3, 7, 2, 1, 7, 9, 10, 13]) ➞ 10

probe([1, 3, 5, 7]) ➞ -1

probe([0, 19, 18973623]) ➞ 0

Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0096

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า string เข้าไป แล้วส่ง string ใหม่ออกมา โดย string นั้นจะเกิดจากการนำตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่มาไว้ข้างหน้าเรียงตามลำดับ

Examples

capToFront(“hAPpy”) ➞ “APhpy”