Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0015

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวเลขจำนวนเต็มเข้าไป 3 ตัว คือ ค่าจ้างรายชั่วโมง ของโปรแกรมเมอร์ 3 คน แล้วให้ส่งค่าความแตกต่างของค่าจ้างมากที่สุดและน้อยที่สุดออกมา

Examples

programmers(147, 33, 526) ➞ 493

programmers(33, 72, 74) ➞ 41

programmers(1, 5, 9) ➞ 8

Leave a Reply