Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0037

จงเขียนฟังก์ชั่นเพื่อตรวจสอบว่า จากค่าจำนวนเต็ม 2 หลักที่ใส่เข้าไป หากทำการสลับตำแหน่งตัวเลขแล้ว ให้ค่าน้อยกว่าเดิมให้ส่งค่า true ออกมา นอกจากนั้นให้ส่ง false ออกมา

Examples

largestSwap(14) ➞ false

largestSwap(27) ➞ false

largestSwap(43) ➞ true


Leave a Reply