Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0013

จงเขียนฟังกชั่นที่รับค่าตัวเลขจำนวนเต็มสองค่าเข้าไป แล้วถ้าเลขสองตัวนั้นบวกกันได้ค่าน้อยกว่า 100 ให้ส่งค่าออกมาเป็น true ถ้าไม่ใช่ให้ส่งออกมาเป็น false

Examples
lessThan100(22, 15) ➞ true

lessThan100(83, 34) ➞ false

lessThan100(3, 77) ➞ true

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply